Delegationsordning

Med delegering menas att beslutsrätten flyttas inom organisationen, från en högre till en lägre nivå. Den som fått beslutanderätten delegerad till sig fattar därmed beslut med samma befogenhet som den högre nivån, även om ansvaret för frågan fortsatt ligger kvar på den högre nivån.

Delegationsordningen förklarar vilken del av Göta studentkårs organisation som ansvarar för och beslutar om specifika ärenden.

Last updated