Aktuella frågor

Göta studentkårs politiska påverkansarbete styrs av omvärlden och därför varierar de aktuella frågorna från år till år. Många frågor behöver dock arbete över längre tid och därför finns det ett antal frågor som är återkommande under flera verksamhetsår. Bland dessa ingår studenters ekonomi, bostäder, återhämtning och studenters arbetsmiljö.

Verksamhetsåret 2022/23

Studenters ekonomi

Den ekonomiska situationen för studenter är svår och inflationen i landet har förvärrat levnadsstandarden ännu mer. För att underlätta för studenter ökade studiemedlet med ca 1000 SEK från och med januari 2023. Det är dock en ökning som slukas upp på grund av bland annat ökade bostadshyror, i juni 2023 fastställde SGS en hyreshöjning på 4,6% för studentlägenheter i Göteborg. I Göteborgs Förenade Studentkårers studentbudget beräknades studenter gå back ca 2000 SEK varje månad under kalenderåret 2022.

För att få ekonomin att gå runt ser Göta studentkår en risk i att fler studenter behöver arbeta vid sidan av sina studier. Att arbeta vid sidan av studier ska vara en möjlighet för de studenter som vill, men det ska aldrig vara ett krav för att ha råd med hyra och mat.

Vidare kan det ekonomiska läget tvinga fler studenter att hoppa av sina studier då pengarna helt enkelt inte räcker till. Göta studentkår anser att ekonomi aldrig ska få vara ett hinder för de som väljer att utbilda sig.

För att förbättra det ekonomiska läget för studenter vill Göta studentkår se en förändring av fribeloppet. Fribeloppet är ett övre tak för hur hög inkomst studenter får ha för att få fullt studiemedel. Förändringen hade inneburit att fribeloppet inte omfattas av sommarmånaderna. Det vill säga att om en student arbetar i juli och augusti ska den inkomsten inte påverka möjligheten till att få studiemedel.

Vidare anser Göta studentkår att ökningen av studiemedlet inte är tillräckligt, vi vill att studiemedlet ska räknas om årligen mot prisbasbeloppet för att säkerställa att studiemedlet täcker levnadskostnaderna i landet.

Återhämtning

Högre utbildning ställer stora krav på studenter, och för att nå uppsatta studieresultat krävs ofta studier på kvällar, helger och högtider. Det är bland annat vanligt förekommande att studenter har tentameninlämning eller examinationer direkt efter nyår. Vidare leder det ekonomiska läget till att fler studenter behöver arbeta för att få ekonomin att gå runt, vilket påverkar möjligheten till återhämtning.

Studenters möjligheter till återhämtning är låg, exempelvis är karenstiden för studenter 30 dagar och studenter har inte möjlighet att ta ut ledighet utan att det påverkar studiemedel eller studieresultat. Göta studentkår anser att studenter måste få tillgång till bättre skyddsnät för att förbättra den psykiska hälsan och därmed öka möjligheterna till att uppnå goda studieresultat.

Vidare anser Göta studentkår att arbetet med att se över tid till återhämtning måste fortsätta. Studenter behöver likt alla människor perioder där det finns tid för återhämtning. Att studenter inte kan ta ledigt under jul och nyår på grund av studier är orimligt. Göta studentkår har i dagsläget inget konkret förslag i den här frågan, och mer undersökningar behöver därför genomföras för att hitta en optimal lösning för studenters återhämtning.

Politisk styrning inom högre utbildning

Tidöavtalet innebär förändringar inom den högre utbildningen för bland annat socionomprogrammet och lärarprogrammen. Regeringen vill införa ungdomskriminalitet som ett obligatoriskt moment på socionomprogrammen i Sverige. De vill även höja antagningskraven till lärarutbildningarna samt rangordna de lärosäten som bedriver lärarutbildningar.

Göta studentkår anser att politiken måste värna om den akademiska friheten. Det måste vara upp till respektive lärosäte att besluta hur utbildningen ska bedrivas för att gynna studenter och samhället i stort. Genom ett starkt studentinflytande tror Göta studentkår att lärosätena kan bedriva utbildning av hög internationell standard.

Lokalbrist

En del i Göta studentkårs vision är "Vi möjliggör en studietid att minnas". Det innebär att Göta studentkår arbetar för att du som student på Göteborgs universitet ska kunna hitta gemenskap och glädje under din studietid. Vi vill att du ska få minnen för livet, att du ska kunna gå på evenemang och aktiviteter som förgyller ditt studieliv samt att du känner dig som en del av ett sammanhang under din studietid.

För att möjliggöra vår vision har vi föreningar som anordnar en mängd olika aktiviteter för att det ska finnas något som passar alla. För att genomföra dessa aktiviteter krävs dock lokaler och det råder i dagsläget en lokalbrist på Göteborgs universitet. Flera föreningar har ingen naturlig plats att arrangera sina aktiviteter på, vilket hindrar dem från att bedriva deras oerhört viktiga verksamhet.

Lokalbristen leder till en minskad mängd studiesociala akitviteter. Det kan i sin tur leda till att studenters möjlighet till att hitta sammanhang, gemenskap och glädje minskar. Det innebär inte bara ett tråkigare studieliv, utan även till att isolering bland studenter riskerar att öka vilket kan påverka studenters psykiska hälsa.

Göta studentkår ser allvarligt på lokalbristen och arbetar därför ständigt för att Göteborgs universitet ska tillgängliggöra fler lokaler där föreningarna kan arrangera aktiviteter. Under verksamhetsåret har Göta studentkår därför bedrivit påverkansarbete för att förbättra situationen.

  • Utbildningsvetenskapliga sektionen har därför i flera år arbetat för att det ska finnas lokaler på Utbildningsvetenskapliga fakulteten. Under verksamhetsåret 2022/23 fick arbetet genomslag och det finns nu äntligen en lokal tillgänglig för föreningarna. Det studiesociala livet för studenter på Utbildningsvetenskapliga fakulteten har därför förbättrats avsevärt.

  • Naturvetenskapliga fakulteten flyttade hösten 2023 till nybyggda Natrium. När byggprojektet planerades 2017 beslutade fakulteten att inga fester och liknande aktiviteter får förekomma på Natrium. Studenter på Naturvetenskapliga fakulteten var tidigare utspridda över flera campus i Göteborg. Merparten av alla campus hade lokaler för studiesociala aktiviteter, flytten skulle alltså innebära att studenter blir av med lokalerna. Naturvetenskapliga sektionen har därför arbetat outtröttligt för att tillgängliggöra lokaler på Natrium, och efter många och långa diskussioner finns det nu lokaler för mindre sittningar.

  • Samhällsvetenskapliga fakulteten har två lokaler för studiesociala aktiviteter sedan flera år tillbaka. Dock har det inte gått att boka lokalerna på dag innan studiefri dag, det vill säga fredagar och lördagar. Studenter har alltså enbart kunnat arrangera studiesociala aktiviteter på vardagar. Samhällsvetenskapliga sektionen har därför arbetat på att få till en förändring, vilket under hösten 2022 gav resultat. Studenter kan nu boka lokalerna på både fredagar och lördagar.

  • Humanistiska fakulteten har sedan nya Humanisten öppnade 2020 haft en studiesocial att tillgå. Under verksamhetsåret har dock Humanistiska sektionen arbetat på att få tillgång till ytterligare en lokal på campus, vilket gett resultat sedan en ny fakultetsledning tillträtt.

  • Genom initiativ från dåvarande rektor Eva Wiberg har en studentfond skapats. Studentfonden är en fond där studenter, studentkårer och föreningar kan söka pengar för att arrangera studiesociala aktiviteter.

Verksamhetsåret 2021/22

Covid-19

Pandemin hade en stor inverkan på Göta studentkårs verksamhet under hela året. Insparken fick ställas om och anpassas efter restriktionerna, evenemang kunde inte genomföras om det inte skedde utomhus eller digitalt och utbildning skedde digitalt. Göta studentkår arbetade under verksamhetsåret med påverkansarbete för att säkerställa studenters välmående samt god utbildningskvalitet.

Under vårterminen slopades restriktionerna och Göta studentkår kunde därför återgå till normal verksamhet. Efter det handlade arbetet om att utveckla verksamheten utefter lärdomarna från pandemin.

Studenters arbetsmiljö

Under pandemin var studenters möjlighet till att interagera med varandra och undervisande personal begränsade. På grund av det ökade risken för isolering och ensamhet bland studenter under pandemin. Göta studentkår arbetade därför med påverkansarbete för att säkerställa att utbildningen innehåller interaktiva delar där studenter kan känna samhörighet.

Utbildningskvalitet

I februari när restriktionerna slopades kunde också utbildningen återgå till ordinarie verksamhet. Vissa delar av utbildningen var dock hybridundervisning vilket inte var optimalt för studenterna. De studenter som deltog digitalt hade betydligt sämre förutsättningar än Göta studentkår arbetade därför för att utbildningen skulle vara helt och hållet campusförlagd.

Studenternas Hus

Under hösten 2018 påbörjades en renovering av Kårkällar'n, renoveringen pågick under hela verksamhetsåret 2021/22 vilket påverkade föreningarnas möjlighet till att arrangera studiesociala aktiviteter. Under verksamhetsåret 2021/22 renoverades även Stora hallen, vilket är en eventlokal i Studenternas Hus. För många föreningar var Stora Hallen och Kårkällar'n den enda platsen där de kunde arrangera studiesociala aktiviteter. Att båda var under renovering samtidigt begränsade därför föreningarnas verksamhet.

Göta studentkår arbetade under renoveringarna med att ha tät dialog med Göteborgs universitet som projektledde renoveringarna, detta för att få kontinuerliga uppdateringar om arbetets status.

Studieplatser

Studieplatser är ständigt en viktig fråga för Göta studentkår. För att studenter ska ha en god arbetsmiljö och ha rätt förutsättningar för att genomföra sin utbildning behövs studieplatser av god kvalitet. Göta studentkår arbetar därför för att det ska finnas tillräckligt många studieplatser på varje campus och för att studieplatserna ska uppfylla god arbetsmiljö.

Samhällsvetenskapliga biblioteket stänger

Under slutet av verksamhetsåret 2021/22 stängde Samhällsvetenskapliga biblioteket tillfälligt på grund av Västlänken. Biblioteket låg i nära anslutning till Campus Haga där merparten av studenterna på Samhällsvetenskapliga fakulteten genomför sin utbildning. Biblioteket hade ca 400 studieplatser som var välanvända av studenterna på Samhällsvetenskapliga fakulteten. För att ersätta studieplatserna öppnade en lokal med ca 100 studieplatser, studenterna tappade alltså ca 300 studieplatser på grund utav att biblioteket stängde. Samhällsvetenskapliga sektionen utförde ett påverkansarbete för att få studieplatserna ersatta. Arbetet gav resultat och fakulteten beslutade att öppna 150 nya studieplatser på en lokal i Pustervik.

Last updated