Sektionerna

Göta studentkår representerar fem av sammanlagt åtta fakulteter vid Göteborgs universitet. I Göta studentkårs organisation benämns dessa fem som sektioner: Humanistsektionen, IT-sektionen, Naturvetarsektionen, Samhällsvetarsektionen samt Utbildningsvetenskapliga sektionen.

Sektionens syfte är att representera de studenter som är antagna vid respektive fakultet som sektionen motsvarar. Sektionernas uppgift är att bedriva utbildningsbevakning inom sektionens område, arrangera studiesocial verksamhet och utse studentrepresentanter på fakultets- och institutionsnivå.

Sektionsstyrelse

Varje sektion har en sektionsstyrelsen som består av en heltidsarvoderad ordförande och 2-8 ideella, förtroendevalda ledamöter. (Samhällsvetarsektionen har även en heltidsarvoderad vice ordförande).

Styrelsen beslutar inom sig om vilka ansvarsområden som ledamöterna ska ha. Dessa områden är arbetsmarknadsansvar, arbetsmiljöansvar, kommunikation, studiesocialt arbete och utbildningsbevakaransvar.

Sektionsstyrelserna har möte regelbundet, men minst 4 gånger per termin. Medlemmar har rätt att närvara och få frågor lyfta på dessa möten.

Last updated