Vad är studentinflytande?

Studentinflytande och Studentrepresentation

Studenter har enligt högskolelagen 2 kapitlet 7 § rätt att vara representerade i alla beslutande och beredande organ som har betydelse för utbildningen och för studenternas situation.

Studentinflytande bedrivs oftast genom studentrepresentation och betyder i praktiken att ett antal studenter väljs till att representera alla universitetets studenter i de organ och råd som behandlar frågor knutna till utbildning och arbetsmiljö.

Göteborgs universitet

Göteborgs universitet är ett brett och decentraliserat universitet. För att studentinflytandet ska fungera på alla nivåer inom universitetet krävs det tydlig kommunikation mellan oss som studentkår och den aktuella fakulteten, institutionen eller motsvarande.

Det är bara studentkårer som, enligt studentkårsförordningens 16 paragraf, har rätt att utse studentrepresentanter.

På fem av Göteborgs universitets totalt åtta fakulteter är det Göta studentkårs rätt och ansvar att representera studenterna. Här kan du läsa mer om vad det innebär att vara studentrepresentant.

Göta studentkårs arbete med studentinflytande tar dock inte slut vid valet av studentrepresentanter.

Göta studentkår

Göta studentkår arbetar varje dag, på sektionerna med fakultetsspecifika frågor samt centralt med större påverkansfrågor, med studentinflytande gentemot Göteborgs universitet såväl som mot studentstaden Göteborg. Göta studentkårs vision är att säkerställa en utbildning att vara stolt över för alla studenter vid våra fem sektioner, något vi alltid arbetar aktivt med men som vi lättast uppnår tillsammans med dig som är student. Göteborgs universitet har antagit regler för studentinflytande, vilket behandlar frågor om studentinflytande vid Göteborgs universitet i verksamhet som har betydelse för utbildningen eller studenternas situation. Dokumentet sammanfattar lagstiftning av betydelse för studentinflytande tillsammans med vägledning för hur denna ska tolkas lokalt vid Göteborgs universitet.

Last updated