Ekonomihantering vid Inspark

Inspark är ett evenemang som ägs av Göta studentkår och arrangeras tillsammans med föreningar som är kopplade till Göta studentkår (nedan kallade underföreningar).

I grunden är det lärosätet som är ansvarig för studenterna studiesociala situation enligt högskoleförordningens 1 kap, 11 §. Det vanligaste är att lärosätet delegerar detta vidare till studentkårerna genom att skjuta till pengar för denna verksamhet, detta gör samtliga fakulteter som Göta studentkår är studentkår för och det skiljer sig åt hur användandet av pengarna ska återrapporteras.

Under evenemanget hanteras mycket pengar och detta dokument beskriver lite hur det i normalfallet ska gå till.

Budget

Innan evenemanget ska en budget för insparksperioden skapas. . Budgetmall kan erhållas av ekonomiansvarig. Denna budget görs sedan enligt arbetsordningen av insparkskoordinatorn och ekonomiansvarig tillsammans. Budgeten bör i stora drag vara färdig innan juni månads utgång inför höstens inspark och innan november månads utgång inför vårens inspark.

I samband med att budgeten skapas kommer ett antal överenskommelser göras med underföreningar. Det är möjligt att göra detta genom att föreningarna äskar i vårt system eller att insparkskoordinatorerna gör överenskommelser som tydligt specificeras i budgetdokumentet.

Utbildning och samordning

I samband med planeringen av insparken kommer ett utbildningstillfälle att genomföras där ekonomihantering under insparken kommer vara huvudämne och detta ska ske med samtliga insparkskoordinatorer om möjligt, men minst den som ska vara ekonomiansvarig. Detta för att tydliggöra och enas om hur hanteringen av de ekonomiska medlen ska gå till under det specifika insparkstillfället. Checklista till ett sådant möte är följande (där det går att läsa mer här i GötaWikin men det kommer också hanteras vid utbildningstillfället):

Last updated