Historia

När Göteborgs högskola grundades 1891, bildades den första studentföreningen vid Göteborgs högskola som är i direkt förlaga till det som idag är Göta studentkår. År 1907 blir studentföreningen studentkår, och år 1915 upplåter stadsfullmäktige tomten där Studenternas hus står idag till studentkåren.

‌Sammanfattning

Den första delen av det som idag är Studenternas hus var klart 1932 och den andra delen stod klar 1967. Under den här tiden ägs och förvaltas huset av studentkåren. På 90-talet får studentkåren ekonomiska problem och fastigheten säljs till Göteborgs universitet. Några år därpå bestäms i lag att statliga myndigheter inte får äga fastigheter och Göteborgs universitet försöker då under många år sälja fastigheten. Kvar finns dock ett krav om att verksamheten på tomten måste användas till studentfrämjande ändamål vilket gjorde det svårt att få det sålt. Sedan några år tillbaka är dock fastigheten såld till bolaget Platzer och Göteborgs universitet hyr sedan huset av dem, för att i sin tur upplåta lokalerna till Göta studentkår, Konstkåren och andra studentfrämjande aktörer. Intentionen från Göteborgs universitet är fortfarande att de vill att samtliga fyra studentkårer vid Göteborgs universitet (Sahlgrenska akademins studentkår, Handelshögskolans i Göteborgs studentkår, Konstkåren och Göta studentkår) ska kunna använda huset.

Kårhuset som blev Studenternas hus

Kårhuset för studenterna vid Göteborgs högskola (idag Göteborgs universitet) invigdes redan 1932. Från början var tanken att huset skulle ligga vid Götaplatsen, där Stadsteatern ligger idag, men huset hamnade istället ett stenkast därifrån på Götabergsgatan 17. Under åren har husets användning och aktiviteter förändrats, men huset har alltid huserat studentaktiviteter av alla de slag. Studenternas hus ägdes redan 1932 av Filosofiska fakultetens studentkår (FFS), alltså en av de studentkårerna som är en direkt förlaga till det som idag är Göta studentkår. Genom åren ökade studentkårens medlemsantal markant, och huset behövde expanderas. På 60-talet genomfördes en utbyggnad av huset med syftet att både ge plats åt fler medlemsaktiviteter men också åt den växande administrationen hos studentkåren. Stora hallen som genom åren varit plats för både konserter, sittningar och baler var en av de delarna som tillkom under utbyggnaden och det ”nya” kårhuset invigdes 1967 under ett stort firande i just denna sal.

Fram till åren runt 1990 förändrades dock situationen för huset rätt så radikalt. Strax före 1990, något år före 1990-talets stora finanskris lät studentkåren värdera huset till knappt 50 miljoner kronor och med den värderingen som grund upptogs ett större lån för att verkställa ännu en ombyggnad av huset.

Året därefter bröt sig dock studenterna vid Handelshögskolan ur FFS för att bilda Handelshögskolans i Göteborg studentkår och kvar fanns FFS med ett rätt så nedgånget kårhus och dessutom stora lån. Några år senare hamnade FFS i ett läge där de började föra förhandlingar med Göteborgs universitet om att överlåta fastigheten och 30 juni 1993 genomfördes överlåtelsen. Datumet är intressant att notera i sammanhanget då nya regler började gälla från den 1 juli samma år. Reglerna innebar att statliga universitet inte längre fick äga fastigheter, vilket givetvis innebar problem då universitetet nu hade övertagit huset från kåren. Göteborgs universitet hade haft stora planer på att göra Studenternas hus till hela Göteborgs studentcentrum, men planerna stötte därmed på en hel del problem, inte minst rättsliga sådana, eftersom universitetet nu inte fick äga fastigheten och således inte heller kunde genomföra nödvändiga renoveringar.

Under åren som följde överlåtelsen har turerna runt Studenternas hus varit många, medan huset sakta och i allt högre grad avfolkats och förfallit. Sedan några år tillbaka är Studenternas hus dock sålt till fastighetsbolaget Platzer, medan Göteborgs universitet istället hyr huset av dem och i sin tur upplåter huset till studentverksamhet. I dagsläget finns det dock storartade planer på att Studenternas hus ska återgå till sina glansdagar som ett studentcentrum för Göteborgs universitets studenter.

Läs mer om studentkårernas och universitetets vision för huset.

Last updated