Om Göteborgs universitet

Göteborgs universitet är ett av Sveriges största universitet med sina 49 000 studenter och 6 500 anställda utspridda över 8 fakulteter med tillhörande 38 institutioner. Göteborgs universitet grundades 1954.

Göteborgs universitets huvudbyggnad är belägen vid Vasaplatsen i Vasaparken. Där sitter universitetets ledning samt viss administrativ personal. Förutom huvudbyggnaden är universitetet utspritt över hela staden och har även filialer och forskningsstationer i andra delar av Västsverige.

Universitetsstyrelsen

Göteborgs universitets styrelse är universitetets högsta beslutande organ. Universitetsstyrelsen ansvarar inför regeringen för verksamheten och ska se till att den bedrivs effektivt och att verksamheten redovisas på ett tillförlitligt och rättvisande sätt samt att universitetet hushållar väl med statens medel. Styrelsen har enligt högskolelagen inseende över universitetets alla angelägenheter och svarar för att dess uppgifter fullgörs.

Universitetsstyrelsen intygar att årsredovisningen ger en rättvisande bild av verksamhetens resultat och av kostnader, intäkter och myndighetens ekonomiska ställning samt lämnar en bedömning av huruvida intern styrning och kontroll är betryggande.

Ledamöter

Universitetsstyrelsen består av en ordförande och 14 andra ledamöter. Regeringen utser ordföranden och 7 andra ledamöter efter förslag från en nomineringsgrupp ledd av landshövdingen. Därutöver ingår rektor, tre lärare och tre studenter, utsedda av GUS, som ordinarie ledamöter. Företrädare för de anställda – tre fackliga representanter – har närvaro- och yttranderätt vid styrelsens sammanträden.

Universitetsledningen

Rektor

Eva Wiberg är rektor vid Göteborgs universitet sedan 1 juli 2017. Rektor är universitetets chef och främste företrädare. Rektor leder universitetets verksamhet och ansvarar bland annat för att verkställa styrelsens beslut.

Prorektor

Mattias Goksör är sedan 2017 prorektor vid Göteborgs universitet. Prorektor är rektors ställföreträdare. Förordnandet följer rektors och gäller därmed för sex år.

Universitetsdirektör

Anna Lindholm är universitetsdirektör och chef över den universitetsgemensamma förvaltningen. Universitetsdirektören ingår i universitetsledningen och rektors ledningsråd.

Vicerektorer

Vicerektor för utbildning

Mette Sandoff är docent i offentlig förvaltning och har tidigare arbetat som vicerektor vid Handelshögskolan samt som prefekt på företagsekonomiska institutionen.

Mette Sandoff är ordförande för utbildningsnämnden, som är ett beredande och rådgivande organ till rektor med huvudsakligt uppdrag att utveckla universitetsgemensamma principer för utbildninge

Vicerektor för forskning

Göran Landberg är överläkare och professor i patologi på Sahlgrenska Akademin och Sahlgrenska Universitetssjukhuset med forskningsverksamhet på Sahlgrenska Cancer Center.

Han var tidigare föreståndare för Wallenberg Center för Molekylär och Translationell Medicin, WCMTM. Han har också varit professor i Lund och Manchester. Göran Landberg har ingått i ledningen för Sahlgrenska universitetssjukhuset.

Vicerektor för samverkan

Fredrika Lagergren Wahlin är doktor i statsvetenskap och universitetslektor. Hon var tidigare prefekt vid institutionen för tillämpad IT och på statsvetenskapliga institutionen. Fredrika Lagergren Wahlin har haft ett flertal olika interna ledningsuppdrag, däribland ledamot i Biblioteksnämnden och vice ordförande i Samordningsnämnden för lärarutbildning, SOL.

Fakulteter & institutioner

Universitetet delar in utbildning och forskning i större områden bestående av närbesläktade ämnen som benämns fakulteter. Göteborgs universitet består av åtta fakulteter. Fakulteterna är indelade i institutioner. Universitetet har sammanlagt 38 institutioner.

Last updated