Regler för kommittéer

I det här avsnittet kommer vi att gå igenom regler för kommittéer. För mer information finns dokumentet ''Regler för kommittéer'' på hemsidan under fliken ''Styrdokument''.

För att starta en kommitté krävs det att:

  • Kommittén bedriver verksamhet som riktar sig mot Göta studentkårs medlemmar samt att verksamheten är förenlig med kårens ändamål och värdegrund

  • Kommittén har ett tydligt mål och syfte

  • Kommittén består av medlemmar eller stödmedlemmar i Göta studentkår

  • Kommittén skall ha en tydlig uppdragsbeskrivning

  • Kommittéer ska skapa kårgemensamma plattformar för engagemang

Syftet bakom bildandet av en kommitté är att skapa en kårgemensam plattform för engagemang. Kommittén ska verka för att utveckla studentkårens arbete genom att specialisera sin verksamhet inom ett visst arbetsområde.

Kommitténs struktur, sett till storlek och tillsättande, tillåts variera och specificeras i ett för utskottet separat dokument. Kommittén ska dock alltid ligga som verkställande organ under kårstyrelsen och arbeta kårövergripande.

Kommitténs verksamhet ska följa det fastslagna syftet. Det förväntas således av kommittén att i nära dialog med kårstyrelsen aktivt arbeta efter det sagda ändamålet.

Budgeteringen för kommitteens verksamhet görs i samband med budgeteringen för Göta studentkårs verksamhet och förhåller sig till Göta studentkårs övriga arbete. Redovisning av kommitténs ekonomiska verksamhet ska ske i enlighet med Göta studentkårs ekonomiska rutiner.

Last updated