SAMO

Studerandearbetsmiljöombud (SAMO) företräder studenterna i arbetsmiljöfrågor. SAMO ska bevaka så att arbetsmiljön är god och att utbildningsanordnaren tar ansvar över arbetsmiljön för alla studenter. Att vara SAMO är ett förtroendeuppdrag som väljs genom studentkåren som är verksam vid aktuell fakultet och institution.

SAMO är alltså studenternas motsvarighet till arbetsmiljöombud. Deras uppdrag är att förbättra det lokala studiemiljöarbetet för studenter vid Göteborgs universitet.

SAMO:s utses av studentkåren vid respektive fakultet och det ska finnas minst ett SAMO inom varje institution och ett studerandehuvudarbetsmiljöombud (SHAMO) per fakultet. SAMO sitter vanligtvis som studentrepresentant i arbetsmiljögruppen på institutionsnivå.

Som SAMO ingår man i ett nätverk av SAMO:s som träffas för utbildningar, erfarenhetsutbyte och förslag på samarbetsprojekt. GUS samordnar SAMO:s vid Göteborgs universitet.

Det ska finnas minst ett SAMO inom varje institution och ett studerandehuvudarbetsmiljöombud (SHAMO) per fakultet. SHAMO har i uppdrag att utöver sina uppgifter som SAMO samordna alla SAMO inom sin fakultet. För att SAMO ska kunna företräda studenterna vid institutionen eller fakulteten är det viktigt att de får information om hur arbetsmiljön och arbetsmiljöarbetet fungerar.

Last updated