Kårstyrelsen

Kårstyrelsen är Göta studentkårs verkställande organ

Kårstyrelsens huvudsakliga uppgifter är att planera, samordna och leda studentkårens verksamhet. Kårstyrelsen bereder även ärenden som ska behandlas av fullmäktige samt verkställer fullmäktiges beslut.

Möten

Kårstyrelsen har möten ungefär 1 gång i månaden och där diskuteras operativa frågor som rör hela Göta studentkår. Kårstyrelsen bereder även inkomna motioner från medlemmar och skriver propositioner inför fullmäktigemöten. Kårstyrelsen hanterar också uteslutningsärenden och vissa fyllnadsval under verksamhetsåret.

Kårstyrelsen sammankallas av Kårordförande.

Konstituerande möte

Det första mötet som en nyvald kårstyrelse håller kallas för konstituerande möte. Vid det mötet beslutas bland annat om arbetsordning, firmateckning, ekonomisk beslutanderätt och val till Göta studentkår kommittéer.

Last updated