LAMK/CAMK

Lokal arbetsmiljökommitté (LAMK)

En lokal arbetsmiljökommitté (LAMK) är ett samrådsorgan mellan arbetsgivare, arbetstagarorganisationer och studentorganisationer i frågor som rör planering, genomförande och uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet. Den lokala arbetsmiljökommitténs arbete ska bidra till ett utvecklat arbetsmiljöarbete och en god arbets- och studiemiljö.

I regel finns det en lokal arbetsmiljökommitté per fakultet vid Göteborgs universitet. I tillägg till detta har Universitetsbiblioteken och gemensamma förvaltningen egna lokal arbetsmiljökommittéer.

I den lokala arbetsmiljökommittén sitter Arbetsmiljöombud (AMO) och studentarbetsmiljöombud (SAMO). SAMOs rekryteras vid respektive fakultet/institution men samordnas av GUS.

En lokal arbetsmiljökommitté har möte vid behov men minst fyra gånger per år. Protokoll som förs vid möten ska vara tydliga om när ett beslut fattats samt vilken av arbetsgivarens ledamöter som ansvarar för dess genomförande.

CAMK

Den centrala arbetsmiljökommittén (CAMK) är en kommitté med hela universitetet som verksamhetsområde som bidrar till ett utvecklat arbetsmiljöarbete och en god studie- och arbetsmiljö.

Frågor som behandlas är bland annat aktuella arbetsmiljöfrågor, företagshälsan respektive studenthälsans rapporter, redogörelse för och uppföljning av inträffade olycksfall, arbetssjukdomar och tillbud samt årlig uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet vid universitetet.

Studentrepresentanter till CAMK utses av GUS.

Last updated