Insparkskoordinatorer

Här kan du läsa om vad en insparkskoordinator är, vad uppdraget innebär och hur du ansöker om att bli insparkskoordinator.

Vad gör en insparkskoordinator?

Insparkskoordinatorer jobbar vanligtvis i team om 3-5 personer. Insparkskoordinatorernas huvudsakliga uppgift är att samordna arbetet med Göta studentkårs inspark. De skall koordinera insparken och se till att planering, genomförande och utvärdering av insparken utförs i enlighet med de syften och mål som anges i Göta studentkårs insparkspolicy. Uppdraget utförs enligt Arbetsordning för insparkskoordinator som du kan läsa här.

Hur blir du insparkskoordinator?

Göta studentkår tillsätter insparkskoordinatorer till respektive sektion i april inför insparken under höstterminen och i november inför insparken under vårterminen. Tillsättningen av insparkskoordinatorer varierar beroende på sektion:

Utbildningsvetenskapliga sektionen Tillsätter insparkskoordinatorer från föreningarna genom att föreningarna nominerar två personer vardera. För att bli insparkskoordinator ska du därför vara engagerad i någon av föreningarna på sektionen. Om du är intresserad av att vara insparkskoordinator kontaktar du styrelsen för den föreningen du är engagerad i. Om allt går bra blir du nominerad till sektionsstyrelsen som tar det slutgiltiga beslutet om att tillsätta dig.

Naturvetarsektionen Tillsätter insparkskoordinatorer genom att utlysa uppdragen på sociala medier, där det också kommer finnas exakt information om hur du går tillväga för att söka. Alla studenter på sektionen kan söka till att bli insparkskoordinator. När du sökt till insparkskoordinator blir du kontaktad av ordförande på Naturvetarsektionen för en intervju. Om allt går bra blir du nominerad till sektionsstyrelsen som fattar det slutgiltiga beslutet om att tillsätta dig.

IT-sektionen Tillsätter insparkskoordinatorer från föreningarna genom att föreningarna nominerar en person vardera. För att bli insparkskoordinator ska du därför vara engagerad i någon av föreningarna på sektionen. Om du är intresserad av att vara insparkskoordinator kontaktar du styrelsen för den föreningen du är engagerad i. Om allt går bra blir du nominerad till sektionsstyrelsen som tar det slutgiltiga beslutet om att tillsätta dig.

Humanistsektionen Tillsätter insparkskoordinatorer genom att utlysa uppdragen på sociala medier, där det också kommer finnas exakt information om hur du går tillväga för att söka. Alla studenter på sektionen kan söka till att bli insparkskoordinator. När du sökt till insparkskoordinator blir du kontaktad av ordförande på Humanistsektionen för en intervju. Om allt går bra blir du nominerad till sektionsstyrelsen som fattar det slutgiltiga beslutet om att tillsätta dig.

Samhällsvetarsektionen På Samhällsvetarsektionen är det vice sektionsordförande som är insparkskoordinator. Som tur är kan du engagera dig i insparken genom någon av föreningarna på sektionen. Du kan bli insparksansvarig, vilket innebär att du är ansvarig att koordinera insparken på ditt program. Kontakta styrelsen för föreningen som verkar på ditt program för att söka till insparksansvarig.

Jag har blivit tillsatt, vad gör jag nu?

När du har blivit tillsatt ska du gå en insparkskoordinator-utbildning. I utbildningen kommer vi gå igenom allt du behöver veta för att genomföra ditt uppdrag. När utbildningen är genomförd är det dags att skriva på insparkskoordinatorkontrakt.

När kontraktet är signerat är det dags att börja planera insparken, nedan finns de steg du ska genomföra som insparkskoordinator.

Budget

Du kommer få en ekonomisk genomgång av Göta studentkårs ekonom, därefter ska ni tillsammans sammanställa en budget innan juni respektive november månads slut. Läs mer på sidan ekonomihantering vid inspark.

Schemaläggning

Du ska ha konversationer med de som arrangerar event och bygga ett schema så det fungerar för alla parter. Namn på eventet, dag och tid samt plats skall finnas med på schemat så att studenter lätt kan hitta och komma på eventen. Detta schemat bör vara klart innan juni månad för höstterminens inspark, november månad för vårterminens, så respektive sektionsordförande kan vidarebefordra det till fakulteten för spridning till studenterna. Ett slutgiltigt schema skall senast finnas senast 15:e augusti respektive 5:e januari.

Du ska arbeta så schemat passar väl med arrangörerna samt att det finns heterogena evenemang som kan passa studenthelheten.

Därefter skall du se till att samordna och hjälpa till att boka lokaler som behövs inför insparken.

Phaddrar

Phaddrar rekryteras samtidigt som insparkskoordinatorerna under april månad för höstterminens inspark och under perioden oktober till december för vårterminens inspark. Detta gör sektionsordförande som ger koordinatorerna den färdiga listan med phaddrar.

Du ska beställa tröjor till alla phaddrar som representerar din sektions färger/insparkstema så de kommer i tid. Dessa används så att studenterna lätt kan hitta till phaddrarna.

Det du som koordinator ska göra är att du ska utbilda phaddrarna på våra policier kring insparken, se styrdokument på hemsidan. Det ska finnas information och utbildning för phaddrarna på den sektionsspecifika driven för insparkskoordinatorerna och de ska genomföra utbildningen för phaddrarna i rimlig tid innan insparken börjar. Därefter ska phaddrarna skriva på phadderkontrakt för att de ska få vara med på insparken. Även arrangörer och hangarounds som inte är phaddrar ska genomgå utbildningen innan varje inspark och skriva på nytt kontrakt. Skulle en phadder bryta mot reglerna i kontraktet ansvarar du för dess avstängning.

Insparkskoordinatorsutstyrsel

Något av det roligare att vara insparkskoordinator det är att du och ditt team kan bestämma vilken klädsel ni kan ha som berättar för studenterna att det är ni som är koordinatorerna. Det kan vara allt från en keps ni målat eller en rock ni färgat och designat med egna namn. De får gärna stämma överens med insparkens tema.

Genomförande

När insparken har dragit igång är ditt ansvar ännu inte över. Det är viktigt att du ser till så att insparken följer schemat du gjort, men även göra reklam för insparken. Du ska se till (tillsammans med sektionsstyrelsen) att någon från Göta studentkår går på kurs- och programintroduktioner för nya studenter för att berätta om Göta studentkår och insparken.

Du skall även se till att kansliet är uppdaterade om insparkens schema och genomförande. Du skall även hjälpa arrangörerna att skaffa utrustning som behövs för sina arrangemang och ansvara för biljettförsäljning till de arrangemang som kräver sådan hjälp.

Efter insparken

När allting är klart skall du utvärdera insparken. Du kommer bli kontaktad av event- och föreningssamordnare för att genomföra utvärderingen. Du kommer få möjlighet att gå igenom vad du tycker har funkat bra, vad som funkat mindre bra och vad som kan bli bättre.

Du är ansvarig för att en utvärdering genomförs av phaddrar och de arrangerande föreningarna Slutligen ska du skapa ett utvärderingsformulär som ska skickas till alla nya studenter som deltagit på insparken.

Dessutom ska du tillsammans med ansvariga på sektionerna skicka en ekonomisk redovisning till kårstyrelsen och Göta studentkårs ekonom senast en månad efter insparkens slut.

Sist men inte minst ska du vara behjälplig med nästkommande koordinatorers överlämning. Passa på att ge tips på saker som inte fungerade och lite visdomsord!

Lycka till!

Last updated