Ansöka om föreningsstatus

För att kunna bli en förening eller fortsätta vara en förening i Göta studentkår krävs det att föreningen ansöker om föreningsstatus eller varje år ansöker om förnyad föreningsstatus. Oavsett vilken typ av förening ni vill vara så är det samma länk till ansökningsformuläret. För mer information om de olika föreningstyperna klicka här och läs mer:

Formulär för att ansöka om föreningsstatus

För att ansöka om föreningsstatus klicka här för att komma till formuläret.

Du kommer löpande få information från oss om ni behöver komplettera ansökan (läs också mer om det nedan). Och glöm inte att verifiera din ansökan direkt efter att du skickat in den (det kommer ett mejl om det också).

Datum för ordinarie ansökningsomgång våren 2022

Datum

Ansökan öppnar

18 april

Ansökan ska senast ha påbörjats

9 maj

Komplettering ska senast ha skett

16 maj

Ansökan stängd under perioden

9 maj - 1 oktober

Ansökan om föreningsstatus

En förening som vill ha föreningsstatus i Göta studentkår måste skicka in en ansökan för att få denna status. Denna ansökan ska innehålla följande punkter:

 • Föreningens stadgar

 • Protokoll från konstituerande möte alternativt aktuellt årsmötesprotokoll

 • Verksamhetsplan

 • Styrelsens sammansättning och kontaktuppgifter till hela styrelsen

 • Medlemsförteckning (föreningens medlemmar ska även kunna styrka medlemskap i Göta studentkår)

 • Eventuell nationell anknytning

Ansökan om förnyad föreningsstatus

Föreningar som redan har föreningsstatus och vill fortsätta bedriva sin verksamhet ska varje år skicka in en ansökan om förnyad föreningsstatus. Denna ansökan ska innehålla följande punkter:

 • Stadgar

 • Aktuellt årsmötesprotokoll

 • Verksamhetsplan för kommande verksamhetsår.

 • Verksamhetsberättelse för föregående verksamhetsår

 • Styrelsens sammansättning och kontaktuppgifter till hela styrelsen

 • Medlemsförteckning (föreningens medlemmar ska även kunna styrka medlemskap i Göta studentkår)

 • Eventuell nationell anknytning

Bristande ansökan

Om ansökan är ofullständig eller inte uppfyller reglernas krav ska beslutande styrelse uppmana de sökande att komplettera eller ändra sin ansökan.

Vid ansökan under ordinarie ansökningsperiod (april-maj varje år) gäller specifika datum för när kompletteringar ska vara inkomna. Se rubriken Datum för ordinarie ansökningsomgång våren 2022

För ansökan under annan del av året 1 oktober - 1 april gäller att du har 14 dagar på dig att inkomma med komplettering eller ändring. Beslut tas sedan på nästkommande styrelsemöte. Beslutet kan överklagas, vilket ska göras inom 30 dagar från och med att ansökande delgetts beslutet. Kårföreningar överklagar till Fullmäktige och sektionsföreningar överklagar till Kårstyrelsen, vilka beslutar om ansökan vid nästa fullmäktigemöte respektive kårstyrelsemöte.

Last updated