Studentkårens syfte och arbete

Studentkåren är universitets centrala enhet som arbetar med utbildningsbevakning, utbildningspolitiska frågor såväl som studiesociala frågor som rör studenternas arbetsmiljö och studietid.

Studenter i Sverige har lagstadgad rätt till så kallat studentinflytande.

Studenters rätt till att vara med och påverka universitetets verksamhet regleras i Högskolelagen, i vilken studenters rätt till närvaro vid beslutsfattning och beredning slagits fast. Studentinflytande bedrivs oftast genom studentrepresentation och betyder i praktiken att ett antal studenter väljs till att representera alla universitetets studenter i de organ och råd som behandlar frågor knutna till utbildning och arbetsmiljö.

Högskolelagen 2. kap 7§

Studenterna har rätt att vara representerade när beslut fattas eller beredning sker som har betydelse för utbildningen eller studenternas situation. Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer kan med stöd av 8 kap. 7 § regeringsformen meddela föreskrifter om antalet sådana representanter och om hur de ska utses. Lag (2016:744).

Rätten att utse studentrepresentanter

Det är bara studentkårer som, enligt studentkårsförordningens 16 paragraf, har rätt att utse studentrepresentanter. På fem av Göteborgs universitets totalt åtta fakulteter är det Göta studentkårs rätt och ansvar att representera studenterna.

Hur arbetar Göta studentkår med studentinflytande?

Göta studentkår arbetar varje dag, på sektionerna med fakultetsspecifika frågor samt centralt med större påverkansfrågor, med studentinflytande gentemot Göteborgs universitet såväl som mot studentstaden Göteborg. Göta studentkårs vision är att säkerställa en utbildning att vara stolt över för alla studenter vid våra fem sektioner, något vi alltid arbetar aktivt med men som vi lättast uppnår tillsammans med studenterna.

Last updated