Links

Aktiva / Övriga förtroendevalda

Göta studentkår har hundratals aktiva medlemmar och förtroendevalda som gör olika saker inom organisationen.
Uppdrag
Beskrivning
Representerar studenterna i alla organ på universitetet där beslut tas som rör studenterna. Tillsätts på alla nivåer inom universitetet
Ledamöter i Göta studentkårs högst beslutande organ
Ledamöter i de olika sektionsstyrelserna på Göta studentkårs fem sektioner
Valnämnd
Arrangerar kårvalet
Bereder kandidater inför val till heltidarposter och övriga förtroendevalda i Göta studentkår
Leder fullmäktigemöten
Granskar Göta studentkårs verksamhet och rapporterar till fullmäktige
En arbetsgrupp utsedd av kårstyrelsen ämnad för beredning och genomförande av specifika intressefrågor
Utskott
Utskott är en arbetsgrupp utsedd av sektionsstyrelse ämnad för beredning och genomförande av specifika intressefrågor
Föreningar kan vara både föreningar direkt under Göta och föreningar som är egna organisationer kopplade till Göta. Föreningar finns på alla nivåer från sektionsförening till kårföreningar som arbetar kårövergripande