Extern kommunikation

Göta studentkår är en organisation som har ett stort behov av att kommunicera och marknadsföra sig själv gentemot ett antal olika målgrupper. Sedan 2012 har tjänsten kommunikatör varit en del av personalstyrkan. Kommunikatören har till uppgift att säkerställa att kåren har ett professionellt och enhetlig uttryck och ansvarar för såväl strategisk kommunikationsplanering som operativt dagligt arbete.

För Göta är det viktigt att kommunikationen ger ett professionellt intryck och har en prägel som är väl förankrad i målgruppens behov. Detta avspeglar sig på organisationens arbete i övrigt, vi uppfattas inte mer proffsiga än vad vi framstår. Därför är kommunikation en prioriterad verksamhet för studentkåren.

Målgrupper

Göta definierar ett antal olika målgrupper, här presenteras några av de viktigaste.

Kårmedlemmar

Medlemmar är en given målgrupp. Medlemskap i en studentkår är frivilligt och som medlem i Göta studentkår har man aktivt valt att ge oss ett förtroende. Det är därför av stor vikt att vi kommunicerar ut hur vi förvaltar det förtroendet. Vi presenterar kontinuerligt vilka frågor vi arbetar med och driver med (eller mot) universitetet. Vi samlar in medlemmarnas åsikter i stora frågor och vi presenterar olika möjligheter för medlemmar att engagera sig i sin utbildning genom studentkåren. Vi kommunicerar också ut aktuella medlemsförmåner och andra typer av uppskattningar i syfte att visa vår uppskattning till de studenter som väljer att vara medlemmar i Göta studentkår.

Studenter

För oss är det viktigt att göra distinktionen mellan kårmedlemmar och studenter. Man kan tänka sig att studenter är våra medlemmar, och i den bästa av världar är alla studenter medlemmar, men så är inte verkligheten och det behöver vi förhålla oss till. Vår kommunikation mot studenter är främst av medlemsrekryterande karaktär. Vi presenterar vad vi arbetar med inom området utbildningskvalitet och studentinflytande för att visa varför en stark studentkår (=hög andel medlemmar) är viktig. Vi vill också kontinuerligt visa på vad studentkåren gör kopplat till studentliv i form av event, medlemsförmåner och rabatter, föreningsliv, pluggstugor och allt annat som sätter guldkant på studietiden. Genom att visa på studentkårens mångfald av områden hoppas vi locka till medlemskap.

Aktiva medlemmar

Vi definierar aktiva medlemmar som en särskilt viktig målgrupp för oss. Härtill hör föreningar, utskott, studentrepresentanter och andra medlemmar som innehar olika förtroendeuppdrag. Dessa definieras som en egen målgrupp därför att de många gånger har andra behov av kommunikation än övriga medlemmar. Exempelvis behöver föreningar som bokar lokaler och äskar pengar kontinuerligt uppdaterad information om verksamhetsårscykeln, tillgänglighet på lokaler osv.

Kommunikationskanaler

Här redogörs kort för vilka kanaler som Göta studentkår använder i sin kommunikation, samt hur de olika kanalerna skiljer sig åt.

Vår hemsida gotastudentkar.se

På vår hemsida har vi möjlighet att presentera oss i vår egen takt. Här finns både statisk information om kårens olika delar och verksamhet, och löpande information i form av nyheter, kallelser till möten, utlysningar om lediga uppdrag och kommande event.

Instagram

Instagram är det sociala medium som vi lägger störst vikt vid. Vi ser att det är där vi får störst genomslag och högst antal interaktioner med våra följare. På instagram presenterar vi nyheter och anslag i ett mer lättsmält format, gärna med kortare videor som är gjorda för enkel konsumtion. Instagram är en plattform som folk söker sig till inte i första hand för informationssökning, utan för förströelse och underhållning. Därför är det viktigt för oss att anpassa kommunikationen efter den förutsättningen för att nå maximalt genomslag.

Facebook

Facebook var förr det sociala medium som vi la mest fokus vid, men vi ser att populariteten har avtagit över tid. Vi cross-postar dock fortfarande det vi lägger upp på instagram även på facebook, men vi använder inte längre plattformen i lika hög utsträckning för att exempelvis dela länkar. Facebook är fortfarande en viktig plattform för att dela event, och vi gör facebook-event för de flesta av de event som vi anordnar. Vi använder också Facebook Messenger för inkommande meddelanden både från instagram och facebook.

Nyhetsmejl

Vi skickar kontinuerligt ut nyhetsbrev via mejl till både medlemmar och studenter. Här har vi möjlighet att nå våra målgrupper med hög precision. Breven ger en ögonblicksbild av vad som är aktuellt inom studentkåren just nu, med länkar till ytterligare läsning på hemsidan. Breven ger också sektionernas ordföranden möjlighet till en per personlig kontakt med studenter och medlemmar på respektive sektion.

Youtube

Under de senaste åren har video och rörlig bild varit ett prioriterat mål med vår kommunikation, och på sikt vill vi utveckla vår Youtube-kanal till att bli en naturlig del av vår kommunikation som har sin egen distinkta prägel. För närvarande (2021) lägger vi mest fokus på rörlig bild till instagram och använder endast Youtube som en förvaringsplats för vissa längre videor som vi vill länka till från hemsidan. Youtube används även för livesändningar av olika karaktär.

Podcast

Göta studentkår har på Studenternas hus byggt upp en podcast studio och ser potential att nå ut bredare genom podcastmediet. Under verksamhetsåret 20/21 har vi testad med podcasten ”How to student”, vilken kommer utvärderas i slutet av verksamhetsåret. Podcasten fokuserar i breda drag på att presentera en mångfald av studenter där olika gäster får dela med sig av sina unika perspektiv. Vi bjuder också in gäster med mer spetskompetens inom olika ämnen som är relevanta för studenter.

Last updated