Studenternas arbetsmiljö

Göta studentkår arbetar för en god arbetsmiljö för studenter på Göteborgs universitet. En god arbetsmiljö är enligt oss en förutsättning för att kunna genomföra högre utbildning. Göta studentkårs arbete innefattar bland annat att det ska finnas studieplatser av god kvalitet i universitetets lokaler samt att studenter får tillräckligt med återhämtning.

Arbetsmiljöarbetet sker på både institutionsnivå, fakultetsnivå och fakultetsöverskridande nivå. För att säkerställa en god arbetsmiljö för studenter finns det studentrepresentanter på alla tre nivåer. Göta studentkår är ansvariga för att tillsätta studentrepresentanter på institutions- och fakultetsnivå. De studentrepresentanter som arbetar på instituationsnivå benämns som studerandeskyddsarbetsmiljöombud - SAMO. De studenterepresentanter som arbetar på fakultetsnivå benämns som studerandehuvudarbetsmiljöombud - SHAMO. GUS är ansvariga för att samordna SAMO:s och SHAMO:s samt tillsätta studentrepresentanter på fakultetsöverskridande nivå.

Den fysiska arbetsmiljön

Den fysiska arbetsmiljön för studenter omfattas av de fysiska platserna i universitetets lokaler där studenterna utför sina studier. Exempel på sådana platser är studieplatser, föreläsningssalar och grupprum. För att uppnå en god fysisk arbetsmiljö ska platserna bland annat uppfylla god ergonomi, de ska vara utrustade med god belysning och det ska vara en rimlig bullernivå.

Den fysiska arbetsmiljön innefattar även digitala plattformar, såsom Canvas och Studentportalen. Universitetets digitala plattformar ska vara lättillgängliga och studenter ska kunna hitta den information de behöver för att kunna utföra sin utbildning.

Den psykosociala arbetsmiljön

Den psykosociala arbetsmiljön är de faktorer påverkar studenters psykiska välmående. Det handlar bland annat om mängden stress studenter utsätts för, möjligheten till återhämtning och det sociala arbetsklimatet i universitetets lokaler.

Psykisk ohälsa är en högaktuell fråga i dagens samhälle och är därför ett ämne som diskuteras frekvent inom högre utbildning. Göta studentkår verkar för att arbetsmiljöarbetet ska ske systematiskt och förebyggande för att studenter ska känna sig trygga under sin studietid. Drabbas studenter av psykisk ohälsa behöver det finnas skyddsnät så studenter får den hjälp de behöver.

Arbetet med den psykosociala arbetsmiljön är inte begränsad till enbart Göteborgs universitet. Studenter påverkas även av andra faktorer som är kopplade till studielivet exempelvis bostäder, ekonomi och sjukvård. Göta studentkår arbetar därför tillsammans med GFS, staden och regionen för att studenter ska kunna få stöd med alla faktorer som påverkar den psykiska hälsan.

Vem ansvarar för studenters arbetsmiljö?

Det är prefekten som i första hand är ansvarig för din studie- och arbetsmiljö, men det är rektor som är huvudansvarig för all arbetsmiljö vid Göteborgs universitet. Detta medför att du i första hand ska ta kontakt med din prefekt om du upplever några problem i din studie- och arbetsmiljö. I vissa fall ska du vända dig till en annan person på din institution.

Eftersom arbetet med arbetsmiljön ser olika ut inom universitetet behöver du som student ta reda på hur arbetet ser ut just inom din utbildning. Det kan du göra genom att bland annat läsa information på Studentportalen om din utbildning eller fråga kursansvarig. Du som student kan även ta kontakt med den SAMO som utsetts på din institution. Denne för talan angående studie- och arbetsmiljöfrågor vid den institutionen du studerar på.

Som hjälp för dig om student finns även Studenthälsan. Studenthälsan är en mottagning som du som student kan ta kontakt med om du behöver hjälp. Studenthälsan kan hjälpa till med frågor som stresshantering, studieteknik, stöd vid funktionsvariationer, utskrift av mediciner med mera. Läs mer om Studenthälsan på Studentportalen.

Last updated