Ekonomiska begrepp

Firmateckning

I Göta studentkårs stadga framgår att Göta studentkårs firma ska tecknas av två i förening. En av firmatecknarna ska vara kårordförande. Kårstyrelsen utser vid konstituerande möte ytterligare firmatecknare.

Firmateckning krävs för alla handlingar som innebär åtaganden gentemot organisationer och personer utanför Göta studentkår. Exempelvis att ingå avtal, muntliga som skriftliga.

Beslutsrätt

I fullmäktiges delegationsordning, kårstyrelsens delegationsordning och i beslut fattade av kår- och sektionsstyrelser regleras vilka organ och personer som har rätt att fatta beslut i ekonomiska frågor. Ofta innebär det att den som är ansvarig för en organisatorisk del har rätt att fatta beslut inom budget. Det kan exempelvis innebära att sektionsstyrelsen har beslutsrätt inom budgetposten sektionsverksamhet upp till en viss nivå.

Beslutsrätt kan även delegeras vidare, exempelvis till valnämnd, kommitté eller projektledare.

Attesträtt

Att attestera innebär att kontrollera och bekräfta att behörig person har agerat och att prestationer/aktiviteter och transaktioner stämmer med beslut och att villkor är riktiga. En person får aldrig attestera utgifter eller kostnader som rör personen själv. Den som attesterar signerar vanligtvis med sitt namn att kontrollen har gjorts. Att attestera ett utlägg eller en faktura får bara den göra som fått en attesträtt delegerad. Attesten har som syfte att dokumentera att kostnaden/utgiften får belasta den verksamhet, budgetpost eller organisatoriska del som attestanten har attesträtt för. Attesten är också en upplysning till den som har rätt att utanordna medel att sakunderlaget är korrekt.

Alla ekonomiska transaktioner ska attesteras i enlighet med denna instruktion. Detta innebär såväl utbetalningar av alla slag som inbetalningar och interna transaktioner.

Utanordningsrätt

Det innebär rätten att flytta pengar ur Göta studentkårs kassa eller bankkonto. Utanordningsrätt tillkommer vanligtvis anställda och kårpresidie upp till vissa nivåer, samt de individer som får kontokort till Göta studentkårs bankkonton.

Last updated