Regler för utskott

Utskotten har några få regler som ska följas för att de ska få startas och för att deras verksamhet ska godkännas. Det krävs att:

  • utskottet bedriver verksamhet som riktar sig mot Göta studentkårs medlemmar samt att verksamheten är förenlig med kårens ändamål och värdegrund

  • utskottet har ett tydligt mål och syfte

  • utskottet består av medlemmar eller stödmedlemmar i Göta studentkår

  • utskottet skall ha en tydlig uppdragsbeskrivning

  • utskottet ska skapa sektionsgemensamma plattformar för engagemang

Last updated