Phaddrar

Här kan du läsa om vad en phadder är och vad det innebär att vara en, samt hur du ansöker om att bli en inför nästkommande inspark!

Vad gör en phadder?

Som ny student är det viktigt att ha en person eller en grupp människor att vända sig till. Dessa personer arrangerar inspark i Göta studentkårs namn och hjälper till att skapa studentgemenskaper och mötesplatser där nya studenter lär känna varandra.

En phadder skall:

 • vara medlem i Göta studentkår.

 • representera Göta studentkår och följa dess värdegrund.

 • arbeta aktivt för att alla studenter skall känna sig trygga och välkomna att delta i de olika arrangemangen oavsett studentens etnicitet, religion, könstillhörighet, sexuell läggning, funktionsvariation eller andra förutsättningar.

 • arbeta aktivt för att alla studenter skall känna sig välkomna till Göteborgs universitet och till Göteborg som studentstad.

 • se till att studenter får en positiv bild av Göta studentkår samt dess gruppers och föreningars verksamhet.

 • ha deltagit i minst en phadderutbildning.

 • följa Göta studentkårs alkohol- och drogpolicy.

 • vara medveten om att hen kan bli utsedd till att vara nykteransvarig vid ett eller flera event.

 • följa Göta studentkårs insparkspolicy

 • vara ett stöd och en förebild för de nya studenterna

 • inte utnyttja de nya studenternas beroendeställning

 • ska se till att de nya studenterna inte utsätts för situationer som de riskerar att känna obehag inför; såsom alkoholhets, negativt grupptryck eller sexuella trakasserier.

 • inte ingå intima relationer med de nya studenterna under insparksveckorna.

En phadder har rätt att:

 • närvara på insparkens arrangemang och sittningar i mån av plats.

 • delta i det, av sektionen finansierade, phaddertack som arrangeras efter insparkens slut.

 • Sektionspresidiet och/eller insparkskoordinatorer har, enligt Göta studentkår, rätt att stänga av en phadder om hen inte upprätthåller sin del av avtalet. Om överträdelsen ses som grov kan personen också fråntas möjligheten att phaddra under kommande insparkar.

Kontrakt

Som phadder skall du genomgå en utbildning som insparkens koordinatorer samordnar. Därefter ska du skriva på ett kontrakt som innebär att du ska följa regler som gäller för phaddrar och göta studentkår. Du kan hitta detta kontrakt på vår hemsida under , "Göta studentkårs phadderkontrakt". Phaddrar, arrangörer och hangarounds ska genomgå utbildningen och skriva på ett nytt kontrakt inför varje inspark.

Last updated