Grundläggande ekonomiinformation

Organisationsnummer:

857200-4144

Leveransadress:

Göta studentkår

Götabergsgatan 17

411 34 Göteborg

Räkenskapsår:

1 juli till 30 juni

Besöksadress:

Studenternas hus

Götabergsgatan 17

411 34 Göteborg

Faktureringsadress:

Göta studentkår

Götabergsgatan 17

411 34 Göteborg

Det högst beslutande organet i organisationen är fullmäktige. Inom organisationen finns långtgående delegation till kårstyrelse, sektionsstyrelse, kansli och projektansvariga. Det är kårstyrelsens ansvar att ekonomiska rutiner och organisation uppfyller de krav som ställs både i lagstiftning, allmän praxis och interna rutiner. De som är ekonomiskt ansvariga på någon nivå i organisationen har också ansvar för att själva hålla sig uppdaterade på de regler som gäller för dem och vilka rättigheter och skyldigheter som finns. Vid frågor eller oklarheter ligger det på den ansvarige att se till att få tillräcklig hjälp.

Göta studentkår är en idéburen organisation och en god ekonomihantering är nödvändig för att på bästa sätt kunna uppfylla syftet. Organisationen syftar inte till att göra vinst eller maximera försäljning eller något liknande, men kräver hållbarhetstänk kring ekonomi.

Målet är verksamheten, av och för studenter! Pengarna är ett medel, inte ett mål.

I en god ekonomisk hantering ingår att kontanthanteringen minimeras och att alla transaktioner bokförs snarast. En riktigt skött ekonomisk hantering gör det enklare, mer effektivt och tydligare för alla som bedriver och granskar Göta studentkårs verksamhet.

Men kom ihåg att viktigast av allt är att alla pengar som rör sig in, ut och inom Göta studentkår ska användas för att uppfylla Göta studentkårs syfte, vilket fastslås i § 1:2 i stadgan:

Göta studentkårs syfte är att tillvarata, främja och bevaka sina representerade studenters intressen o utbildning- och studiesociala frågor.

Bakgrund till ekonomihantering inom Göta studentkår

Göta studentkår är en ideell förening, detta innebär att organisationen verkar som en juridisk person. Att vara en juridisk person innebär att ingen enskild person är ansvarig för exempelvis skulder som uppkommer, men styrelsen kan bli personligt ersättningsskyldiga för kostnader som har med skatter och löner att göra.

Eftersom Göta studentkår är en stor organisation som har anställda krävs att vi har ett organisationsnummer som möjliggör kontakt med myndigheter, främst handlar det om Skatteverket. När en organisation har inkomster och anställda krävs att föreningen lämnar in en inkomstdeklaration, arbetsgivardeklarationer och i det fall föreningen har tillgångar över 1,5 miljoner kronor måste bokföringslagen följas. Samtliga uppfylls av Göta studentkår och således behöver det vara ordning och reda.

Att följa bokföringslagen innebär varje enskild affärshändelse (pengar in eller pengar ut) måste dokumenteras i verifikationer. För att kunna härleda vart pengarna kommer ifrån eller vad de användes till finns en kontoplan. I det fall det behöver förtydligas ytterligare vart pengarna kommer ifrån eller har använts till kan det finnas fler kontodelar, exempelvis kostnadsställe.

Varje verifikation måste innehålla information om när och vad affärshändelsen avser samt vilket belopp och vem som är motpart. Detta betyder t.ex. kvitton, fakturor, lönelistor m.m. Lagen säger också att underlaget måste sparas i det format det inkom, alltså om ett kvitto fåtts i handen så är det formatet som en verifikation ska arkiveras i. Arkiveringstiden för verifikationer och bokföringsunderlag är 7 år. Men om en digital kopia finns av ett fysiskt butikskvitto som man fått i handen, behöver det fysiska kvittot enbart sparas i 3 år. Den digitala kopian behöver däremot sparas i 7 år.

Styrdokument

Det finns ett antal styrdokument som rör ekonomiska förhållanden inom organisationen. Om något skiljer sig åt mellan texterna här på GötaWiki och fastställt styrdokument är styrdokumentet att betrakta som gällande. Handboken syftar till att vara en sammanställning av befintliga beslut. Styrdokumenten som detta dokument hänvisar till är:

Last updated