Studentforum

Studentforum är ett inflytandeforum där studenter möter politiker för att diskutera och förbättra Göteborg som studentstad. I Studentforum finns även representanter från högskolor och näringslivet.

Vad gör Studentforum?

I studentforum träffas högskolestudenter, politiker och representanter från näringslivet för att ta upp och diskutera viktiga frågor som rör Göteborg som studentstad, före, under och efter studierna. Målet är att Göteborg ska vara en attraktiv stad för nuvarande och framtida studenter och ett naturligt val att stanna kvar i efter studierna. Exempel på frågor som diskuteras är bostäder åt högskolestudenter, bättre kollektivtrafik och trygghetssystem för studenter.

Studentforum träffas fem gånger per år

Fem möten arrangeras varje år, där alla studentkårer har möjlighet att möta kommunstyrelsens företrädare kring strategiska frågor. De förslag som kommer upp i studentforum bereds i vanlig ordning till kommunstyrelsen.

Representanter i studentforum

Kommunstyrelsen utser en person från varje parti som finns representerat i kommunstyrelsen för att medverka i studentforum. Kommunstyrelsen utser också två stadssekreterare med uppgift att företräda kommunstyrelsen i beredningsgruppen för studentforum.

Representanter från Göteborgs universitet, Chalmers tekniska högskola, Göteborg & Co, studenter från olika studentkårer och studentforums kansli på stadsledningskontoret.

Beredningsgruppen

Studentforums beredningsgrupp förbereder studentforums möten och är dessutom en mötesplats för fortlöpande informationsutbyte mellan studentorganisationerna och kommunstyrelsens företrädare. På beredningsgruppens möten ska deltagarna:

  • stämma av kommunala förslag som rör studenterna

  • diskutera frågor som är relevanta för studenterna som grupp

  • ta upp eventuellt informationsbehov i någon aktuell fråga

Last updated