Links

Hur ändras styrdokument?

Olika typer av dokument revideras av olika instanser av Göta studentkår. För beskrivningar av dokumentet läs "Olika typer av styrdokument".
Stort antal styrdokument ändras och uppdateras kontinuerligt av Göta studentkårs heltidare som lägger fram förslag till beslutande organ. Det är dock också möjligt för enskild medlem att lägga fram förslag på ändringar till såväl kårstyrelsen som till fullmäktige.
Dokument
Hur de ändras
Stadga
-
Förslag till stadgeändringar skickas som motion till fullmäktige. För ändring av stadga krävs lika lydande beslut fattade med 3/4 majoritet av antalet godkända avlagda röster vid två olika fullmäktigemöten med minst trettio veckodagar emellan.
Delegationsordning
-
Fullmäktige fastställer och reviderar i Delegationsordningen för Göta studentkår. Delegationsordningen bör tas upp till diskussion eller beslut en gång per år.
Arbetsordningar
-
En arbetsordning ska beslutas om varje gång en ny mandatperiod påbörjas eller då ett organ tillsätts. Arbetsordningar kan beslutas om och revideras på olika nivåer beroende på vilken instans den behandlar: se Stadgan för lista.
Valordning
-
För att ändra valordningen krävs lika lydande beslut med 3/4 majoritet av antalet godkända avlagda röster vid två olika fullmäktigemöten med minst trettio veckodagar emellan.
Uppdragsbeskrivningar
-
Kan beslutas om och revideras på olika nivåer beroende på vilken instans den behandlar. Heltidares uppdragsbeskrivningar fastslås av fullmäktige.
Värdegrund
-
Fastställs och revideras av fullmäktige.
Vision
-
Fastställs och revideras av fullmäktige.
Åsiktsdokumentet
-
Fastställs och revideras av fullmäktige.
Policydokument
-
Fastställs och revideras av fullmäktige.
Planer
-
Fastställes av kårstyrelsen, undantagen verksamhetsplan som fastställes av fullmäktige.
Regler
-
Regler fastställes av det organ som finner att behov av regler finns. Regler gäller tills vidare men bör tas upp till beslutande organ regelbundet.