Budget

Fullmäktige fastställer organisationens rambudget på konstituerande fullmäktigemöte. I budgeten anges Göta studentkårs totala budgeterade intäkter och kostnader. Specificerade budgetar för kårstyrelse och alla sektioner samt övriga av fullmäktige fastställda enheter skapas sedan vid årets början utifrån rambudgeten.

Budget bör upprättas för alla större projekt, organ och uppdrag utifrån de ramar som fastställs av fullmäktige. Krav på upprättande av budget ställs av den organisatoriska enhet inom vilken projektet eller organet verkar och fastställs av samma organisatoriska enhet. Exempel på detta är hur budgetposten Kårval faller under kårstyrelsens disposition, men kan delegeras till valnämnd som då initialt har att upprätta en budget som kårstyrelsen har att fastställa.

Ekonomiansvarigs tankar om budget:

  • En budget är en manual

  • Den är ett verktyg för att hushålla med sina resurser

  • Hur man än gör så blir verkligheten aldrig som budgeten

Ta den inte för seriöst, vi gör den tillsammans!

Ekonomi för ett projekt eller uppdrag som involverar en budget

Beslut kan fattas om att utse ansvariga för olika projekt, och tilldela behörighet att disponera medel för detta projekt. Det kan exempelvis vara att en insparkskommitté utses för att samordna insparken. Om individer ska få behörighet att disponera medel i budgeten utan att fråga behörig styrelse inför varje utlägg ska beslut fattas.

Exempelvis kan beslutet vara likt nedanstående:

att insparkskoordinatorgruppen får behörighet att disponera budget ”Inspark” upp till 100 000 kr

att insparkskoordinatoransvarig får rätt att godkänna kostnader som härrör till insparken under perioden 2020-08-01 t.o.m. 2020-09-30

att samtliga kostnader som härrör till insparken ska redovisas senast 30 september

För att kansliet ska känna till dessa beslut vid inlämning av utläggsredovisning eller kontokortsredovisning ska protokoll med dessa typer av beslut skickas till ekonomi@gota.gu.se. Observera att fullständig ekonomisk redovisning ska ske.

Last updated