Vad innebär ett medlemskap?

Göta studentkår är en ideell organisation som bygger på medlemskap och ideellt engagemang. Du behöver dock inte engagera dig för att bli medlem, engagemang är helt frivilligt. Som medlem i Göta studentkår bidrar du till att du stärker vår legitimitet att driva studentfrågor och utöva studentinflytande på Göteborgs universitet. Ju fler vi är desto bättre kan vi driva frågor som förbättrar din utbildning och studentlivet!

För att vara en fullvärdig medlem i Göta studentkår krävs du att du är en registrerad student på någon av de fakulteter som Göta studentkår representerar. Som medlem har du rätt att påverka kårens verksamhet, exempelvis genom att rösta i kårvalet, sitta som studentrepresentant, lyfta dina förslag och åsikter till din sektion, starta en sektionsförening eller kårförening, sitta som ledamot i din sektionsstyrelse eller Göta studentkårs fullmäktige (kårens högst beslutande organ).

Varför ett medlemskap i kåren? Medlemskapet i kåren är frivilligt. Men som medlem får man ett utbyte av de verksamheter som kåren bedriver samt blir inbjuden till deras många arrangemang. Att vara medlem i kåren är huvudsakligen en handling för att visa sitt engagemang och bidra till inflytande i studentfrågor.

Last updated