Kursvärderingar

Varför finns kursvärderingar?

Efter varje kurs ska du som student få möjlighet att genomföra en kursutvärdering, ge feedback på hur du upplevt kursen och du tycker kan förbättras. Genom att utvärdera varje kurs bidrar du till att utbildningen håller en hög kvalitét och förbättras kontinuerligt.

Så går det till

Varje kurs ska avslutas med att studenterna genomför en kursvärdering, oftast via digital plattform där studenten värderar kursmål och allmänna frågor om kursen samt speciella frågor som kursledaren tillför. Kursledaren skapar en sammanfattning av studenternas kursvärdering och använder det som underlag för en kursrapport. Sammanfattningen ska sedan återrapporteras till studenterna som läst kursen, samt nästkommande studenter som ska läsa kursen. Kursrapporten sammanställs av kursledaren och bygger på studenternas värdering av kursen men även lärarnas värdering av kursen utifrån kursmål i relation till examensmål och studenternas resultat. I kursrapporten beskriver kursledaren utvecklingsarbete och behov av kommande utvecklingsarbete, vilket ska återrapporteras till studenterna.

Götas ställning

Göta studentkår ser kursvärderingar som en ytterst nödvändigt instrument för utformning och kvalitetssäkring av utbildning. Studenterna ska ges möjligheten att framföra sina erfarenheter av, och synpunkter på, kursen genom en kursutvärdering som anordnas av universitetet. Kursutvärderingarnas resultat ska sammanställas och finnas tillgängligt. Studenterna ska informeras om resultatet och eventuella beslut om åtgärder som föranleds av kursutvärderingarna. Du kan läsa mer om Götas ställning till utbildningskvalitet och kursutvärderingar i vårt åsiktsdokument.

I dagsläget utvärderas kurser endast kvantitativt, i form av enkäter som studenter fyller i. Göta ser detta som en nödvändig moment i utvärderingen, men vi tycker även att kurser bör utvärderas i kvalitativ form. Detta kan tillexempel göras genom möten mellan studentrepresentanter och kursansvariga efter varje kurs, där man går igenom och analyserar de punkter som lytes i kursutvärdering, samt att man lyfter de extra synpunkter som inte togs upp i enkäten.

Last updated